-sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej,

-pomiary realizacyjne – tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,

-powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków,lokali, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu ,

-inwentaryzacje architektoniczne,

-pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników,

-opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu,

-sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej oraz analogowej,

-kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,

-pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych,

-pomiary inklinometryczne

-projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej